სექტემბერი 21, 2016

საჯარო კერძო პარტნიორობის განვითარების შესაძლებლობები საქართველოში – ირაკლი სულაბერიძე

აპრილი 27, 2016

გაეროს ევროპის ეკონომიკის კომისია – PPP მოდელის ეფექტური მართვა

აპრილი 27, 2016

PPP MAGAZINE – PPP ტრანსპორტში

აპრილი 27, 2016

PPP თურქულ ჯანდაცვაში

აპრილი 27, 2016

მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტი – PPP მოდელის გარემოს დაცვაზე ორიენტირებული მიდგომა

აპრილი 27, 2016

ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი – PPP დეპარტამენტების ჩამოყალიბება

აპრილი 27, 2016

ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი – ევროკავშირის სტრუქტურული და ინვესტიციების ფონდებისა და PPP მოდელის შერწყმა 2014-2020 წლებში

აპრილი 27, 2016

რუსეთის PPP განვითარების ცენტრი – კერძო ინიციატივა კონცესიებში

აპრილი 27, 2016

ნავარას უნივერსტეტი – PPP მოდელი მუნიციპალური განვითარებისთვის

აპრილი 27, 2016

გაეროს კვლევა – PPP ჯანდაცვაში; საუკეთესო მაგალითები

აპრილი 27, 2016

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი – PPP საკანონმდებლო ცვლილებები ქვეყნებში

აპრილი 27, 2016

რუსეთის PPP განვითარების ცენტრი – რეკომენდაციები რუსეთის PPP პროექტების განსახორციელებლად