გაეროს კვლევა – PPP ჯანდაცვაში; საუკეთესო მაგალითები
აპრილი 27, 2016
რუსეთის PPP განვითარების ცენტრი – კერძო ინიციატივა კონცესიებში
აპრილი 27, 2016

ნავარას უნივერსტეტი – PPP მოდელი მუნიციპალური განვითარებისთვის