ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი – ევროკავშირის სტრუქტურული და ინვესტიციების ფონდებისა და PPP მოდელის შერწყმა 2014-2020 წლებში
აპრილი 27, 2016
მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტი – PPP მოდელის გარემოს დაცვაზე ორიენტირებული მიდგომა
აპრილი 27, 2016

ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი – PPP დეპარტამენტების ჩამოყალიბება