რუსეთის PPP განვითარების ცენტრი – კერძო ინიციატივა კონცესიებში
აპრილი 27, 2016
ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი – PPP დეპარტამენტების ჩამოყალიბება
აპრილი 27, 2016

ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი – ევროკავშირის სტრუქტურული და ინვესტიციების ფონდებისა და PPP მოდელის შერწყმა 2014-2020 წლებში