პუბლიკაციები

საჯარო კერძო პარტნიორობის განვითარების შესაძლებლობები საქართველოში – ირაკლი სულაბერიძე

გაეროს ევროპის ეკონომიკის კომისია – PPP მოდელის ეფექტური მართვა

PPP MAGAZINE – PPP ტრანსპორტში

PPP თურქულ ჯანდაცვაში

მდგრადი განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტი – PPP მოდელის გარემოს დაცვაზე ორიენტირებული მიდგომა

ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი – PPP დეპარტამენტების ჩამოყალიბება

ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი – ევროკავშირის სტრუქტურული და ინვესტიციების ფონდებისა და PPP მოდელის შერწყმა 2014-2020 წლებში

რუსეთის PPP განვითარების ცენტრი – კერძო ინიციატივა კონცესიებში

ნავარას უნივერსტეტი – PPP მოდელი მუნიციპალური განვითარებისთვის

გაეროს კვლევა – PPP ჯანდაცვაში; საუკეთესო მაგალითები

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი – PPP საკანონმდებლო ცვლილებები ქვეყნებში

რუსეთის PPP განვითარების ცენტრი – რეკომენდაციები რუსეთის PPP პროექტების განსახორციელებლად

გაეროს მკვლევარი – PPP ინფრასტრუქტურაში

ევროპის საინვესტიციო ბანკი – საკანონმდებლო და ეკონომიური წესდებები სხვადასხვა ქვეყნებში

PPP MAGAZINE – PPP ჯანდაცვაში

PPP თეორია და პრაქტიკა – წიგნი

ევროსაბჭოს კვლევა – ექსპერტების შეფასება ჯანდაცვის სექტორში ეფექტური ინვესტიციების განხორციელების შესახებ.

PPP ჯანდაცვაში – ზოგადი მიმოხილვა

ევროპის PPP ექსპერტიზის ცენტრი – როგორ დაიგეგმოს და განხორციელდეს PPP პროექტები